Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII Het nuttig opvoedings-resultaat wordt niet bepaald door het al of niet overwinnen van de in de oefenmiddelen en spelen neergelegde weerstanden, doch uitsluitend door de mate van inspanning, welke het individu zich bij zijn pogingen heeft getroost.

F. Organisatorische Grondslagen.

XIX De lichamelijke opvoeding moet vèrplicht zijn op alle inrichtingen van onderwijs.

XX De organisatie van het stelsel moet er op ingericht zijn, geleidelijk de geheele mannelijke en vrouwelijke jeugd van 6—18 jaar te omvatten, deels door aanmoediging der vrijwillige oefeningen, deels door zoo vèr mogelijk door te voeren verplichtstelling.

XXI " Het streven moet er op gericht zijn, de sport in betere banen te leiden, door omzetting van de sportvereenigingen in vereenigingen voor lichamelijke opvoeding. ïftfïPfiJ;

XXII Het onderwijs in lichaamsoefeningen moet geleidelijk worden uitgebreid tot ten minste 4 uren per week; oefenplaatsen en oefenmiddelen moeten overal in voldoend aantal en in behoorlijken toestand beschikbaar worden gesteld.

XXIII De geheele opleiding van leerkrachten moet aan eene doeltreffende herziening worden onderworpen.

XXIV De organisatie der lichamelijke volksopvoeding en het toezicht op de juiste toepassing van het stelsel, moet worden opgedragen aan een voldoend aantal deskundige ambtenaren.

XXV Het hier ter lande beoefende stelsel van lichamelijke schoolopvoeding kan in alle opzichten voldoen aan de eischen, neergelegd in de stellingen I tot en met XVIII; waar het in gebreke blijft, zijn de oorzaken daarvan te zoeken in verkeerde toepassing en onvoldoende organisatie.

Wanneer men zich gaat zetten aan eene formuleering van de eischen, waaraan een rationeel stelsel van lichamelijke opvoeding heeft te voldoen, dan heeft men uiteraard zich allereerst het doel dier lichamelijke opvoeding klaar voor oogen te stellen. Immers, de rationaliteit van een stelsel hangt geheel en al af van de vraag, of het samenstel van maatregelen op de meest geschikte wijze tot het doel leiden kan. Dit doel moet dus vooraf zijn vastgesteld; de middelen kunnen zich wijzigen, moeten zich wijzigen, vooral op het terrein der

Sluiten