Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegangspoorten aan te duiden, door welke men tot het drieledig opvoedingsdoel wil doordringen. Zulk een harmonische opvoeding willen wij toch allen voor onze jeugd? Wanneer men ons schoolonderwijs verwijt, dat het te veel zijn aandacht concentreert op het aanbrengen van parate kennis; dat het te weinig de noodzakelijkheid doorvoelt van " het opkweeken van zuiver en krachtig handelende persoonlijkheden, dan trilt daar immers in dat verwijt de roep door naar een opvoedingsstelsel, waarin de school niet slechts zal zijn een onderwijs-inrichting, maar meer een instituut van harmonische opvoeding? En wanneer de lichamelijke opvoeding wordt gepropageerd om hare hygiënische, sociale, en economische beteekenis, dan volgt daaruit klaarblijkelijk, dat het ons niet te doen kan zijn uitsluitend om de lichamelijke ontwikkeling van het individu, maar dat wij hooger doelen, en door de lichamelijke opvoeding willen medewerken ook aan zijn geestelijke en moreele vorming, en daardoor aan de algemeene opvoering van onze volkskracht. Een ander dan dit veelzijdig doel mag den opvoeder niet voor oogen staan. Want de mensch is een drie-eenheid van gelijkwaardige levensbronnen — ziel, verstand en lichaam — welke alleen bij eene ontwikkeling in hun natuurlijken, nauwen samenhang, het begrip „mensch" volkomen blijven omvatten. Men kan daarom deze deelen der drie-eenheid niet naar uiteenloopenden maatstaf waardeeren, zonder de harmonie van het geheel te schaden.

Op ervaringsgronden staat vast, en door verschillende wijsgeerige scholen wordt het als uitgangspunt der beschouwingsmethode gesteld, dat er een onverbrekelijk verband van afhankelijkheid bestaat tusschen lichaam en geest. Elk opvoedingsstelsel dat dit verband verwaarloost, is dus onlogisch en moet, in zijn gevolgen, voor den maatschappelijken vooruitgang van een funeste uitwerking zijn.

Wij hebben vroeger al eens betoogd, dat door ons éénzijdig intellectueel onderwijs-systeem een steeds volgehouden roofbouw wordt gepleegd op het lichaam, de krachtbron van alle menschelijk vermogen. Daartegenover staat echter, dat eene lichamelijke opvoeding, die alleen het lichaam al

Sluiten