Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschouwen wij het Zweedsche stelsel van lichaamsoefeningen — in den afwijkenden vorm waaronder het hier te lande wordt beoefend — aan de hand der hier behandelde fundamenteele criteria, dan springt de ontoereikendheid van dit stelsel onmiddellijk in het oog, en blijkt het in eenige van zijne belangrijkste grondslagen aangetast. Dit stelsel toch, zooals het hier te lande wordt gepropageerd, beoogt noch in zijnen algemeenen gedachtengang, noch in zijn toepassing de harmonische opvoeding van het individu, doch slechts de harmonische vorming van het lichaam. En het staat in deze éénzijdige cultuur van het lichaam eenvoudig naast de éénzijdige ontwikkeling van het intellect.

In een rationeel stelsel zullen de opvoedende krachten van elk oefenmiddel inwerken op het drieledig doel: lichamelijke gezondheid, geestelijke paraatheid, en karakterkracht. Het Zweedsche systeem scheidt zijn oefenmiddelen in drie op zich zelf staande groepen, ieder met een eigen — wij zeggen niet opvoedings-, maar oefeningsdoel, n.1. de lichamelijke vorming, het aanbrengen van bepaalde practische vaardigheden, en het verschaffen van genoegen, dus sport. Wat in een rationeel stelsel de middelen zijn, dat is in dit Zweedsche systeem het doel.

In een rationeel' stelsel behooren de lichamelijke vorming en de vreugde als middelen te worden gehanteerd voor het bereiken van lichamelijke en geestelijke gezondheid en kracht. In de Zweedsche gedachte wordt het lichaam opgekweekt ten dienste van bepaalde practische vaardigheden en het verschaffen van genoegen, dus voor de sport, en daardoor kan veel van het goede, hetwelk dit stelsel ongetwijfeld bevat, niet tot zijn recht komen.

* * *

Zij die, hier in Nederland, de Zweedsche gymnastiek hebben omgewerkt tot een meer „modern" Zweedsch stelsel, hebben gemeend hun schepping op uitsluitend physiologische grondslagen te kunnen optrekken, en zij hebben daarbij klaarblijkelijk

Sluiten