Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggende natuurlijke lichaamsoefeningen de gezonde levenskracht der jeugd in stand kunnen houden, en tevens de meest uitgezochte middelen zijn, om de geestelijke krachten te harden, en de karakters te sterken. Maar — en hierop dient men wel te letten — in zijn propaganda voor de lichamelijke opvoeding, als tegenwicht tegen de lichamelijke en geestelijke verweekelijking en vadzigheid; tegen de wuftheid en weeldezucht van zijn tijd, strijdt hij niet voor de versterking van het lichaam, maar tegen de verwaarloozing ervan. Wellicht zal deze of gene willen aanvoeren: dat is hetzelfde, — maar inderdaad zijn het twee zeer uiteenloopende dingen.

De gedachtengang van Basedow en van hen, die na hem kwamen, beperkte zich niet tot het lichamelijk reeds verzwakte kind, maar omvatte .de geheele jeugd, dus ook de nog normaal krachtige jeugd, die echter, door het ontberen van eene stelselmatige lichamelijke opvoeding, aan het gevaar van lichamelijke verzwakking en. geestelijken teruggang werd blootgesteld.

Het reeds verzwakte kind wordt aan den medicus toevertrouwd, maar de groote massa werd, en wordt nog, in lichamelijk opzicht verwaarloosd. Krachtens zijn origine en zijn ontwikkelingsgang draagt ons stelsel dan ook het karakter van prophylacticum, wil het geen medicamentum zijn. De steeds voortgaande lichamelijke verwaarloozing, en de toenemende eischen van het intellectueel onderricht, naast andere factoren, hebben een steeds grooter wordend deel van onze jeugd reeds over de grens gebracht die de prophylactische van de medische behandelingswijze scheidt. En het is daarom, dat tot de voornaamste desiderata van ons — leerkrachten — de instelling behoort van een algemeen doorgevoerd instituut van schoolartsen, om de medisch-deskundige schifting der jeugd te verzekeren.

De grondgedachte van het Zweedsche systeem is niet voorbehoeden, maar versterken. Inderdaad vallen de oefeningen van de oorspronkelijk door Ling zeiven niet sterk onderscheiden Zweedsche paedagogische en medische gymnastiek grootendeels samen, en het is dus niet toevallig dat vele Zweedsche oefeningen eene ruime benutting vinden in de

Sluiten