Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

individueele medische behandelingswijze, bekend als heilgymnastiek. Vooral ook in de geschriften van de Nederlandsché voorstanders van de door hen „gemoderniseerde" Zweedsche gymnastiek is de lichamelijke versterking de vrijwel uitsluitende gedachtengang. Versterking van organen, versterking van onderdeelen van verrichtingen, verbetering van physiologische processen, krachtige ontwikkeling van bepaalde spiergroepen vormen het doel.

In overeenstemming hiermede zijn de on-physiologische pogingen om de bewegingen tot de te oefenen organen te beperken. Maar zoodra er sprake is van versterking, —en dus zooveel te meer wanneer er sprake is van versterking van afzonderlijke organen, verrichtingen en processen — treedt men op het terrein van den medicus. Alleen de medicus, met zijn diepere kennis van het organisch leven, van de uiteenloopende behoeften der verschillende constituties en van de pathologische en bijna-pathologische verschijnselen, is bevoegd om versterkend in te grijpen. En daar is massa-onderricht en klassikaal onderwijs niet op zijn plaats. Daar is de individueele behandeling, met bijzondere hulpmiddelen, door of onder toezicht van den medicus de eenig-aangewezen behandelingswijze.

Een rationeel stelsel van lichamelijke opvoeding heeft zich o. i. onvoorwaardelijk te plaatsen op het standpunt der prophylaxis. Het heeft in physiologisch opzicht geen andere taak, dan door gepaste lichamelijke beweging de regelmatige voeding en het richtig functioneeren van het organisme in zijn geheel, te ondersteunen. — Op grond van die prophylactische bedoeling heeft de lichamelijke opvoeding dan aan de jeugd te geven veelvuldige, alzijdige, uitgestrekte en gematigde bewegingen, gematigd in dien zin, dat de normale inspanningsgrenzen van het lichaam in het groeitijdperk niet, en daarna slechts in gematigden vorm mogen overschreden worden.

Uit de rijke stof, die zich op physiologisch terrein ter behandeling aanbiedt, willen wij thans nog een enkel punt naar voren halen. In een rationeel systeem zal vooral zorg worden besteed aan eene regelmatige afwisseling van beweging en rust. Het is een veel gehuldigd, maar desniettemin onjuist

Sluiten