Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezien wij nu de paedagogische grondslagen, dan betreden wij daarbij vooral bet terrein van den opvoeder.

Op zich zelve — wij hebben dit reeds aangeroerd — kunnen de lichaamsoefeningen zoowel gunstige als twijfelachtige resultaten afwerpen. Laat men de jeugd met de lichamelijke oefeningen en spelen alleen, dan zijn het de in het individu domineerende krachten en neigingen, die den invloed dier oefening op lichaam en geest bepalen — dan wordt de oefening dus sport. Gaat de opvoeder van verkeerde doelstellingen uit, dan kan ook zelfs de mogelijkheid van .gunstige resultaten verloren gaan. Daarom juist moet de eerste grondstelling van een rationeel stelsel deze zijn, dat de opvoeder vóór alles, bij alle oefeningen en spelen, het drieledig opvoedingsdoel scherp in het oog houdt. Wijkt hij van dit beginsel af, houdt hij bij bepaalde groepen van oefeningen uiteenloopende opvoedingsdoeleinden in het oog, dan zal hij het eene met het andere verwaarloozen.

Het is daarom onopvoedkundig om — zooals dit in het moderne Zweedsche stelsel geschiedt — de oefenmiddelen te splitsen in hygiënische, practische en sportieve oefeningen, ieder met een afgesloten hygiënisch of practisch of sportiefdoel; want — immers — zulk een splitsing schept tal van paedagogische conflicten.

Om te «beginnen hebben wij bij de bespreking der psychologische grondslagen reeds vooropgesteld, dat iedere oefening en elk spel in zich zelve den prikkel moet bezitten, die de jeugd tot opgewekte, vrijwillige zelfwerkzaamheid kan aanzetten, d.w.z. dat die oefeningen en spelen een weerstand moeten vertegenwoordigen, in aard geschikt om bij de jeugd den opgewekten lust te inspireeren, dien weerstand te overwinnen. Ook de meest eenvoudige oefening moet dus — wil zij de jeugd kunnen aantrekken — zulk een weerstand in zich bevatten, en dus een sportieven prikkel bezitten. Die' sportieve prikkel beantwoordt aan de ieder individu aangeboren zucht om weerstanden te overwinnen, de zucht die voortkomt uit het ieder levend wezen eigen natuurlijk kamp-instinct. Ontbreekt aan een oefenmiddel die sportieve prikkel — of,

Sluiten