Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is onder vele andere onjuistheden ook deze gelanceerd, dat ons stelsel van lichaamsoefeningen eiken wetenschappelijken grondslag zou ontberen en dit wel op grond daarvan, dat in de Nederlandsche leerboeken van die wetenschappelijke grondslagen niets zou blijken.

De ernstige onderzoeker zal evenwel, als hij een stelsel wil beoordeelen, niet uitgaan van de op de practische methodiek gerichte leerboeken, aangezien die, om allerlei redenen, geen zuivere maatstaf voor de beoordeeling kunnen vormen. Hij zal daarom zijn blik richten op het stelsel zelve, het op zijne innerlijke waarde toetsen, en nagaan of de omstandigheden en de wetenschappelijke en materieele verzorging van het stelsel, het in staat kunnen stellen, te doen, wat het vermag te doen. Hij zal niet als vergelijkings-objecten naast elkander stellen: de resultaten van een onder eigen leiding staande model-school voor de propaganda, en die van"een oefenstelsel, dat in alle opzichten van overheidswege is verwaarloosd, maar hij zal zich een beeld trachten te vormen, van wat dat stelsel, bij behoorlijke inrichting op grond van zijn doelstellingen en zijn oefenmiddelen aan opvoedende resultaten kan teweegbrengen.

Wil hij met dien objectieven blik het Nederlandsche stelsel van lichamelijke opvoeding bezien, dan kan het niet anders, of hij zal de deugdelijkheid van ons systeem moeten erkennen.

Het Nederlandsche stelsel van lichaamsoefeningen staat, krachtens zijn origine en zijn ontwikkelingsgang op den bodem van het onverbrekelijk verband van afhankelijkheid tusschen geest en lichaam. In overeenstemming daarmede bedoelt het de harmonische opvoeding, door mede te werken aan de 'lichamelijke, geestelijke en moreele ontwikkeling.

Met betrekking tot de bevordering der gezondheid, stelt het zich op prophylactisch standpunt. Het wil door gematigde, algemeene lichaamsbeweging de normale ontwikkeling van het lichaam ondersteunen. — In psychologischen zin beoogt het niet de opleiding tot bepaalde geestelijke en lichamelijke vaardigheden, maar wil het door veelheid van oefeningsvormen invloed oefenen op de geestelijke en moreele vorming, op grond van ;de associatieve kracht van het oefenen. — Op physiologisch

Sluiten