Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slaagt de bokser, dan is de Jap kort bewusteloos, doch herstelt spoedig zonder nadeelig gevolg. Zegeviert echter de Jap, dan is 't wel mogelijk dat hij den greep of worp, met welken hij den bokser overwint, zekerheidshalve zoo stevig uitvoert, dat deze ernstig verwond wordt.

— Nu reeds wijs ik er op, dat ju jutsu volstrekt niet altijd zulke vreeselijke gevolgen heeft, integendeel, het is juist de defensiewijze, die dreigt, doch niet ten uitvoer brengt. De bovenbedoelde match zou echter van weerszijden een strijd zonder genade moeten zijn. Ook boksen is, als 't voor genoegen beoefend wordt, eene werkelijk niet ruwe, maar aangename sport.

Wat de kansen betreft, gelooven tal van boksers, die nooit of te nimmer ju jutsu zagen, dat de bokser winnen zou. Ik echter, die beide sporten ken, reeds langer dan twaalf jaar boks en een enthusiast voorstander van deze sport ben, meen, dat de bokser geen kans zou hebben. Vond de strijd plaats in een ring en mocht de bokser naakt zijn, dan zou de strijd mogelijk eenige minuten duren, vooral als de bokser een zeer vlugge, kleine man was. Zou men echter onpartijdig te werk gaan, bokser en ju jutsuer beiden in gewoon wandelcostuum en in eene groote ruimte kampen, dan zou Japan Europa overwinnen in minder tijd dan ik dezen zin géschreven heb.

Beide sporten zijn mij even lief, ik ben dus werkelijk onpartijdig «n geloof, waar ik in 1902 en 1903 voor mijn gewicht het bokskampioenschap van Nederland won en in het buitenland met Yankees, Engelschen en Franschen bokste, wel uit te kunnen maken wat boksen wel en wat het niet vermag. Dit omdat zoo vele Hollanders, die van ju jutsu niets en van boksen zeer weinig weten, met drieste autoriteit 't geen zij vernamen omtrent ju justu voor humbug uitkrijten. Maar hunne antipathie is begrijpelijk. Worstelen eischt kracht en lenigheid, boksen vlugheid en goede longen, in beide wint de grootste man. De van nature weinig weerbare bleef

Sluiten