Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote, sterke mannen, athleten, op welke de Brit trotsch is — in een oogenblik vechten met zoo'n handigheid geworpen had, dat hij bewusteloos bleef liggen. Een andere politiereus, zelf onderwezen in ju jutsu, overwon de strijdster-voor-vrouwenkiesrecht, maar eerst na 'n kwartier, uit welke beide voorbeelden blijkt, hoe weinig kracht en gewicht beteekenen bij de slimme Japansche methode.

VALLEN.

Naar men wil is de kunst van hé-joetsji uitgevonden door 'n ouden Japanner, die, zelf gebrekkig door een val, het springen en altijd gelukkig neerkomen der katten had bestudeerd. Indien in Japan dronkenschap even vaak voorkwam als in ons „beschaafd" land, zou ik eerder meenen, dat hij zijne methode van de dronkaards had afgekeken. Deze toch vallen zonder zich te bezeeren, waar 'n nuchter man zich verwonden zou, doordat:

i°. De nuchtere mensch zijn lichaam stijf houdt en hoekig, de dronkaard 't zijne slap en rond.

2°. Eerstbedoelde een of beide armen uitstrekt om den val te breken en daardoor minstens zijn polsgewrichten kneust.

3°. De nuchtere zich verzet tegen het vallen, dus als hij ten laatste valt, met zijne volle lengte stort,' waardoor de valafstand zoo groot mogelijk zijnde, ook het neerkomen met maximum-hevigheid geschiedt, terwijl laatstgenoemde, slap, bij het vallen in elkaar zakt, dus met kleineren afstand of hefboom valt.

De algemeene regels voor ju jutsu-vallen zijn deze:

Oefen u eerst in ju jutsu-loopen, d. w. z. beweeg u zijwaarts en voor- en achteruit met gespreide beenen, plat op de voeten blijvend, uw gewicht gelijk op beide voeten verdeelend, geleidelijk bewegend, zonder schokken of rukken, vooral licht werkend. Hef uwe voeten nooit in de hoogte, houd ze ook

Sluiten