Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan 450 met uw lichaam en sla in één slag met uw gestrekt linkerbeen op den grond. Herhaal deze beweging met linkerarm en rechterbeen.

KLEMMEN.

Ik heb het woord „klem" gekozen voor wat de Japs noemen ké-té, de Engelschen lock, de Franschen clef en de Duitschers Grifi, 'n enkele maal Kniff en _onder welke verstaan worden al de zeer verschillende, soms eenvoudige, soms ingewikkelde lichaamshoudingen van den ju jutsuer. door welke bij zijn tegenstander geheel ïn zijne macht heeft, doordat hij, indien hij dit wenscht met zoo geringe krachtsinspanning*, dat 'n klein kind dit effect zou kunnen bereiken, eenig lichaamsdeel van zijn vijand kan breken, kneuzen of scheuren of wel hem bewusteloos maken of dooden. „Grepen" zooals men „locks" wel in het Hollandsen vertaald heeft, zijn in ju jutsu en worstelbeteekenis bepaalde wijzen van met de handen iemand bij het lichaam of de kleeren vatten, 't zij om hem te werpen, 't zij om eene „klem" te verkrijgen.

In dit werk geef ik zoo duidelijk, dat iedere man of vrouw, ook al heeft hij of zij nooit sport of athletiek beoefend, de bewegingen dadelijk uitvoeren kan, vier Memmen, vier worpen en twee verdedigingswijzen (klemmen, worpen, gevolgd door slotklem) tegen met stok, mes of revolver gewapende aanranders. Als gij alle deze oefeningen terdege kent, zijt gij nog geen kampioen ju jutsuer. Er bestaan nog zeer veel andere, toch zoudt gij, dank zij uwe valkennis en begrip van het wezen van ju jutsu, u in een eventueelen wedstrijd lang kunnen stand houden. Maar voor adspirant-wedstrijders is deze handleiding niet bedoeld. Daargelaten of in Europa een wedstrijd — met al zijn opwindenden invloed — in het zoo vreeselijke ju jutsu wenschelijk ware, de overgroote menigte verlangt alleen een voldoend aantal trucs te kennen, welke

Sluiten