Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't linker bijtrekken. Zorgdragend voor alles zelf uw evenwicht te bewaren, slaat gij met gestrekt been uw linkervoet met de voorzooi (vooral niet met de teenen of met den zijkant van uw voet) tegen het achterzijgedeelte van zijn rechterenkel en „veegt" dezen weg en omhoog naar voren rechts. De beenbeweging moet vooral geen schop of trap zijn, doch 'n oplichten en wegduwen, zij bedoelt den ander te werpen, niet hem te bezeeren. Tegelijk met den beenaanval, trekt gij even met 'n ruk aan de kleeren van uw partner dezen omhoog en dan terstond, in eenen door, naar links en omlaag, tegelijk draait gij zelf linksom, hem met uwe armen meetrekkend, onderwijl uw linkerelleboog naar uw linkerzijde brengend. Door dezen gemakkelijken worp gooit gij den sterksten man neer. Behoud vooral als hij valt uw evenwicht, ga door met links draaien en loop achteruit, zijn rechterarm bij de mouw vasthoudend, gij hebt nu alles gereed voor de armklem, die ge 't best aanlegt, door uw partner rond te draaien, totdat ge met één ruk uw linkerbeen op zijn hals werpt, zitten gaat, enzóovoort als onder de klem beschreven. Gij kunt in 'n straatgevecht ook den arm loslaten en 'n andere klem aanleggen, daar uw aanvaller toch te onthutst is om niet te blijven liggen, doch de zekerste weg is de armklem.

Om gelegenheid te krijgen den worp bij 't vooruit loopen te doen, stapt gij achteruit, uw partner volgt u en zoodra hij op 't punt is zijn voorwaarts geplaatsten voet neer te zetten, duwt gij dien weg.

Deze worp heet in 't Japansch bij voorwaartsche beweging esjei héré en bij zijwaartsche o kjoerei esjei, respectievelijk: 't been wegvegen en 't been wegzenden of dragen.

De maagworp.

(Jap. sjoctemei of zich opofferen. Zie plaat 8).

Dit is op tooneel de worp, die 't meeste succes heeft en in een straatgevecht de vreeselijkste, daar de geworpen man,

Sluiten