Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

studeeren we in met houten mes en ongeladen revolver. Ik tracht te steken en te schieten en een derde controleert of 't mes of de schoten getroffen zouden hebben. Na eénig oefenen is daarop geen kans.

Hieronder volgt de verdediging tegen mesaanval uit de hoogte. Op geheel dezelfde wijze gaat gij te werk bij stokattaque, vuistslag, enzóovoort. Bij revolveraanval zal de arm van den aanrander gestrekt, niet omhoog worden gehouden, toch past dézelfde verdediging, behalve, dat — bij aanval met rechterhand — gij deze naar 's vijands rechterzijde wegslaat met een zwaai welks baan een hoek van pl.m. 300 met waterpas maakt.

Natuurlijk kan de arm pas weggeslagen worden als de vijand dichtbij u is — spring daarom terstond op hem toe — doch eerder sticht men ook geen kwaad met een revolver. Proeven hebben bewezen, dat zelfs lieden, die wel schijfschieten met de revolver, als ze op menschen willen vuren, missen. Om die miskans nog te vergrooten kunt gij, als gij nog te veraf zijt om aan te grijpen, 't een of ander met 'n theatrale, doch snelle beweging naar 's mans hoofd werpen. Vindt gij niets om te gooien, doe dan maar alsof, 't Dient toch alleen om hem in verwarring te brengen en dat gelukt in zoo'n geval gemakkelijk.

Nu de aanval. Stel mesaanval met rechterhand van boven en afweren met linkerarm. Spring op den rechterschouder van uw aanvaller toe, dus links voorwaarts. Houd uw linkerarm gebogen voor uw borst en sla dezen arm uit naar links-hoog in eene lijn, welke een hoek van pl.m. 6o° met 't waterpas Vormt, tegelijk den arm stijf strekkend. Dit afweren mag geen kwestie van kracht zijn, doch van snelheid. De aanvallende arm wordt uit de richting geslagen, naar buiten. Een ondeelbaar oogenblik na uw linker zwaait gij uw gestrekten rechterarm snel naar boven met de voorzijde tegen den binnenkant van 's vijands bovenarm. Gij buigt nu den linkerarm, schiet met den rechter zoo ver mogelijk onder den aanvallenden boven-

I

Sluiten