Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de motor voor het vervoer het hart. Logisch is het, dat de omvang en de snelheid van het laden, van het transport en van het lossen zich regelen naar den omvang en de intensiteit van het cellenleven. Tevens volgt hieruit, dat ook slechts geringe stagnaties in het laden, transporteeren of lossen het bedrijf in de werkplaatsen van het leven kunnen in de war sturen, of onmogelijk maken. Voor een krachtig bedrijf zijn krachtige, gezonde organische verrichtingen noodig.

Binnen de grenzen van ons levende lichaam vergaan we voortdurend, maar ook voortdurend worden we wëer. Zoolang we leven, gaat ter wille van het leven, de stofwisseling door, om ondergang aan gebrek eenerzijds en aan zelfvergiftiging anderzijds te voorkomen.

Het is deze stofwisseling, die ons menschen dwingt tot contact met de buitenwereld. Ook de plant bestaat uit cellen, ook de plant leeft en heeft een stofwisseling, ook de plant moet alles uit haar omgeving betrekken, maar de plant vliegen a. h. w. de gebraden duiven in den mond. Als de wind maar waait en de regen neervalt en den grond geschikt maakt, is er voor de plant al gezorgd. De plant staat passief tegenover haar omgeving, het dier en de mensch daarentegen actief, de plant heeft geen ziel noodig.

Wil de mensch aan nieuwe energiedragers, aan voedsel, komen, dan moet hij actief zich in verbinding stellen met zijn omgeving; zijn lichaam moetigebracht worden naar de plaatsen van het voedsel, waar hij het grijpen en tot zich nemen moet Het kan moeilijk zijn door terreinhindernissen deze voedselplaatsen te bereiken, op dezelfde voedselplaatsen kunnen meerderen elkaar ontmoeten en mekaar het voedsel betwisten, en zóó wordt de oer strijd om het bestaan inliet leven geroepen, waar al dadelijk een krachtmeting de voorsprong van den sterke bewijst. Niet alleen moet er dus zekere betrekking bestaan tusschen het individu en de buitenwereld, maar tevens moet er iets zijn, dat die betrekking van moment tot moment regelt. Hiervoor zorgt het zenuwstelsel met zijn eindorganen.

's Menschen lichaamsoppervlakte, zijn peripherie, die naar de buitenwereld gekeerd is, is geheel bezet met een veld van apparaatjes, ópnameapparaatjes, met zintuigen als tastlichaampjes en koude- en warmtepunten in de geheele huid, als oog, oor en slijmvliezen van neus en tong Dit totaal van opnemende, van' ontvangende apparaatjes, noemen we het recep-

Sluiten