Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemming resulteert. Uit deze stemming wellen de affecten op, de innerlijke drang en het willen, de vaders van onze handelingen en van ons optreden. -»

Rijkdom aan kennis en kracht van denken, cerebrale kennis, geven alleen den mensch niet zijn waarde, maar dat, wat hij wil, dat, wat hij doet. Doel van alle opvoeding, voor een groot deel pok van de. lichamelijke, moet daarom zijn het aanbrengen van een sterk moreel De gezonde toestand van onze zintuigen is voor de veelheid en juistheid onzer zielebeelden een conditio sine qua non, de gezonde toestand van ons geheele lichaam is voor het moreel van de grootste beteêkenis.

Maar wat schiet de mensch er mee op, dat in zijn bewustzijn als op een gevoelige plaat natuur haar conterfeitsel drukt. Een Tantaluskwelling ware het, wanneer naast het bewust zijn van de plaats van het voedsel de mensch onmachtig was die voedselplaats te naderen. Zijn moreel zou er ten zeerste onder dalen om ten slotte geheel in te zinken. Hij moet zich naar de voedselplaatsen kunnen bewegen, over organen beschikken om dit mogelijk te maken. Welnu, ontspringend uit andere zenuwcellen der hersenschors loopen divergeerend door het geheele lichaam een ander stel conductoren, dat eindigt in de tallooze spieren, welke met de beenderen het apparaat van de voortbeweging vormen, het locomotie-apparaat. Dit locomotie-apparaat is het eindorgaan van de zenuwen, eindorgaan van de hersenschors.

Van uit het hersencentrum gaat zenuwenergie dóór' de motorische conductoren naar de spier, waardoor de energie der spiercellen vrij wordt, de zichtbare spierbeweging ontstaat, die de beenderen als hefboomen beweegt en aldus het lichaam van vorm en plaats kan doen veranderen. Vanwaar die zenuwenergie in de conductoren kwam ? Uit het centrum in de hersenschors En dit centrum ontving de prikkel tot spiercontractie uit de ziel.

Tusschen de zenuwcentra, waarin de zintuigsprikkels arriveeren en de zenuwcellen, vanwaar de prikkel uitgaat naar de spier, liggen in een nog onuitgeplozen wirwar duizenden andere, verbindende centra, de associatiecentra. Tusschen het gewaarworden van de buitenwereld en het besluit van het zich bewegen naar die buitenwereld verhopen een reeks associatieve zielsprocessen. Tijdens het leven zijn deze psychische verrichtingen niet te scheiden van de hersensubstantie ; parallel met psychische functie gaat functie der hersencellen en dus stofverbruik der

Sluiten