Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche grenzen, wekt blijde stemming en krachtige affecten in het zieleleven. .

Dan komt er onrust in de spieren om te handelen, dan komt de drang tot ondernemen, dan komt ae blijde levensmoed, het groote willen, dan komt ae bestaansvreugde, dan ismen dankbaar mensch te zijn, dan kan de ziel zich uitleven en ligt ze met m kluisters van physieke minderwaardigheid. Non est vivere,

sed valere vita.

Wordt de opvoeding onzer jeugd door deze gedachten beheerscht? „Wanneer men van jongs af zijn volle aandacht wijdt aan de ontwikkeüng van den geest, maar daarnaast aan die van deze andere ziioe lan het individu, welke bestemd is om die ontwikke- ( ling van den geest te kunnen dragen, aan dehygiène van het lichaam, gedachteloos voorbijgaat (dr. boesman), dan mag men een geroutineerd examen-opleider geworden zijn, een harmonische ontwikkeling van het Bnd tot een heelen, vollen mensch heeft men niet betracht. Men pleegt dan op de volkskracht een roofbouw, die korter of langer tijd nog vruchten mag afwerpen, maa? vroeg of laat onherroepelijk leidt tot inzinking •Mointaigne zegt in zijn Essais- Ce n'est pasune ame, ce n'est pas un corps qu'on dresse; e est un homme; il nen faut pas faire a deux; il ne faut pas le dresser 1'un sans 1'autre, mais les conduire egalement comme un couple de chevaux atteles au meme

ÜmZoo moet het zijn. Als een span paarden van edelen bloede moeten beide, geest èn lichaam, in gehjke mate geoefend en gesterkt, maar ook in gelijke mate gespaard en ontzien worden om een maximum van trekkracht over te brengen op het voertuig, dat heet" (dr. Soesman) Die beide paarden zullen eerst dan gelijken tred houden en het voertuig een °oeden gang verleenen, wanneer een ervaren voerman door de leidsels:als door zenuwen zijn wil aan de dieren oplegt en tempert of aanzet al naar het vereischt wordt. Het is zoo logisch^ dat de geheele opvoeding, de geestelyk-lKMmelyke,m éèn hand zij. En waar hiertegen practische bezwaren gebiedend optreden en meer voerlieden de teugels moeten voeren van Hetzelfde span, laat ze dan altijd doordrongen zijn van het besef, dat georganiseerde samenwerking steeds noodig

Zóó moeit het zijn Maar het is anders. De practijk der opvoeding geeft blijk van een overdreven vereeringTande ontwikkeling van het intellect. O zeker,

Sluiten