Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ils sont comme les plantes parasites qui vivent au dépens des vieux arbres."

„In 't verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal" Het is, naast zekere verborgen oorzaken, de wijze van leven, die de menschen hun verschillen» in vorm, gezondheid en kunnen opdrukt, welke verschillen ontstaan volgens de natuurwet van de aanpassing der organen aan de functie, welke van ze gevraagd wordt. Maar op dezelfde natuurwet, die in de physiologie de kracht van een axioma heeft, steunen we, wanneer we door onze maatregelen het individu en daardoor het volk een hooger waarde willen verleenen. Het nuttig effect, dat de opvoeding sorteert, houdt niet met ons op: onze nakomelingen erven onze physieke kwaliteiten; zorgen wij er dus voor, dat wij hun een rijk erfdeel nalaten.

Zulke hooge belangen mogen niet aan het toeval overgelaten of aan de gunst of ongunst van menschen met minder of meer zeggingskracht, maar dienen door de overheid bg de volksopvoeding geregeld te worden.

Als we zien, welke uitgaven er van staatswege en uit particuliere bronnen gedaan worden om sanatoria op te richten, asilen en gestichten, om een hopeioozen strijd tegen gevolgen te voeren, dan is 't ontstellend te constateeren, hoe weinig de staat nog doet, om de oorzaken te bestrijden, te zorgen, dat onze jeugd nooit in dergelijke inrichtingen terecht komt.

Gelukkig zijn er verschijnselen, die er op wijzen, dat we in dit opzicht in een betere richting gaan. Dat het zoo lang duurde en eerst na onzeglijke moeite zoo ver kwam, is niet anders toe te schrijven dan aan onwetendheid, onverschilligheid en vooroordeel.

„La valeur d'un homme se raesure a la part qu'il prend dans la réalisation du proyrès social." De lichamelijke schoolopVoeding wil de jeugd die kracht verleenen, welke ze in den levensstrijd van dag tot dag noodig heeft. En dit verleent aan de lichamelijke opvoeding haar groote sociale beteekenis.

„Want de lichamelijke opvoeding wil allen bereiken, de zwakken in de eerste plaats. Geenszins moet ze dan in dienst gesteld worden van zekere athletische practijken. Dan is er meer sprake van een utiliseeren dan van een verwerven van kracht. De buitengewone resultaten, welke sommige, in dit opzicht bevoorrechten, mogen bereiken, mag men bewonderen om de kracht, de behendigheid en stoutmoedigheid, waarvan ze getuigen, men vergete niet, dat dit uitzonde-

Sluiten