Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de woorden beminnelijkheid en rechtvaardigheid; beminnelijkheid, als zijnde de deugd, die een gentleman van een lompen vlegel onderscheidff en rechtvaardigheid, als zijnde de deugd, die een eerlijk man van een schurk onderscheidt. Beminnelijkheid nu kan omschreven worden als de Gewoonte of Staat van Liefde, en onbeminnelijkheid of lompheid als de tegenovergestelde Staat of Gewoonte van Begeerte.

Nu zijn er drie groote liefden, die de zielen der menschen regeeren: de liefde voor wat is lievenswaard in levende wezens, en wat is lievenswaard in dingen, en wat is lievenswaard in reputatie. En deze drie liefden hebben elk haar eigen bederf, èen zinnelijken lust — de begeerte van het vleesch, de begeerte der oogen en de hoovaardij des levens.

En, gelijk ik zooeven zeide, een gentleman onderscheidt zich van een lompen vlegel door de reinheid van gevoel, die hij bereiken kan in al deze drie hartstochten: door zijn verbeeldingrijke liefde, als tegenovergesteld aan lust; zijn verbeeldingrijk bezit van rijkdom, als tegenovergesteld aan gierigheid; zijn verbeeldingrijk verlangen naar eer, als tegenovergesteld aan hoovaardij.

En het is heel wel mogelijk voor den eenvoudigsten werkman of arbeider aan wien ik schrijf, te begrijpen wat deze gevoelens van een gentleman zijn, en ze te deelen als hij dat wil; maar de crisis en de afschuwelijkheid van dezen tegenwoordigen tijd bestaan hierin, dat zijn verlangen naar geld en de overdaad van weelde, op oneerlijke wijze bereikbaar voor alledaagsche personen,- langzamerhand vlegels maken van alle menschen; en dat men niet alleen niet meer gelooft in edeler harts-> tochten, maar zelfs het begrip van deze belache-

Sluiten