Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de waardigheden aan de Madonna toegeschreven altijd een groote ergernis geweest; zij zijn een van de punten van het Katholieke geloof, die het meest blootstaan aan redelijk dispuut, en het minst begrijpelijk zijn voor den over 't geheel realistischen en materialistischen geestestoestand der Hervorming. Maar. na het meest nauwkeurig onderzoek, noch als tegenstander, noch als vriend, naar den invloed van het Katholicisme ten goede 'en ten kwade, ben ik overtuigd, dat de vereering der Madonna een van zijn edelste en meest levensvatbare zegeningen is geweest en nooit anders dan bevorderlijk voor waarachtige heiligheid van levenswandel en reinheid van karakter.

Ik verdiep me niet in eenige vraag betreffendé de waarheid of de leugen van de idee; ik wensch evenmin de historische of theologische waarde der Madonna te verdedigen, als die van den heiligen Michaël of den heiligen Christoffel; maar ik ben zeker, dat wij aan de gewoonte van het eerbiedige geloof in en de contemplatie van het karakter, toegekend aan de hemelsche heiligen, moeten toeschrijven de hoogste resultaten alsnog bereikt in de menschelijke natuur; en dat het noch de Madonna-vereering, noch de heiligen-vereering is, maar de evangelische zelf-verheerlijking en helverheerlijking, — wellustig starende, met een verbeeldingskracht even ongegrond als vuil, op de martelingen der verdoemden in plaats van op de glorie der gezegenden, — die in werkelijkheid de kwijnende krachten van het Christendom tot hun tegenwoordigen toestand van schande en smaad hebben gedegradeerd. Er is waarschijnlijk gedurende de gansche periode van het levenskrachtig Christendom, over de geheele lengte en breedte van Europa, geen enkel tehuis, hoe schamel en onwetend ook, geweest waarin de gewaande tegen-

Sluiten