Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't zij onder armen of rijken, en als hij begrepen had dat liefde, voor alle schepselen Gods, een en dezelfde zegening was; en dat, indien hij goed deed met de duiven uit des vogelaars handen te nemen, opdat ze hunne nesten zouden kunnen bou^wen, hij zelf verkeerd deed als hij uitging in winternachten naar de heuvels en voor zichzelven poppen van sneeuw maakte en zeide: „Zie Franciscus, deze, deze zijn uw vrouw en kinderen." Als hij, in plaats van zijns vaders bedrijf te verlaten, opdat hij melaatschen mocht verplegen, het bedrijf van zijn vader heilig--en rein had gemaakt, en eervoller dan bedelarij, — wellicht dat dan op dezen dag de Dominikaners nog een huis aan den Theems zouden hebben dat niet verwoest was, en de kinderen van zijn geboorteplaats niet zouden staan aalmoezen te vragen van de ongeloovigen aan de ingangen van den tempel, die over zijn graf is gebouwd.

II

Mensch en Maatschappij 2

Sluiten