Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XLVI

FLORENCE, 28 Augustus 1874

N nu zal ik werkelijk eens beginnen met een geregelde uiteenzetting van wat het St. George Gilde te doen heeft.

I. Gij hebt goed werk te doen, hetzij gij leeft of sterft. ..Wat. i2 moH

werk? vraagt gij. Wèl moogt gij dat! Want uw wijze zieleherders en leeraars — hoewel ze u met veel zorg verzekerd hebben, dat goede werken de vrucht zijn van geloof en volgen op de rechtvaardiging — zijn hiervan zóó zeker geweest, dat zij er zich nooit in het minst om bekommerd hebben u uit te leggen — en nog minder voor zichzelven uit te vinden — wat goede werken zijn; tevreden, wanneer zij bemerkten dat er in de gemoederen hunner gemeenteleden een algemeene indruk was teweeggebracht, dat goede werken beteekenden des Zondags naar de kerk te gaan en de preek te bewonderen, en in de rest van de week zooveel geld te maken als mogelijk is.

Het is waar dat men het aalmoezen geven en het bidden somtijds hoorde aanbevelen door ouderwetsche dorpspredikanten. Maar „men moet de armen opheffen zonder giften", zegt mijn vriendin Miss Octavia Hill, die zoo dapper aan 't werk is s en bidden is gansch en al onbestaanbaar met

Sluiten