Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Zijne kinderen in het handelen, — „Toen was ik een voedsterling bij Hem, en ik was dagelijks Zijne vermakingen" —, zoo is de Dwaasheid, of Stultitia, zeggende „Daar is geen God", met den Duivel en zijne kinderen in het te niet doen. „Daar is zij een voedsterling bij hen, en zij is dagelijks hunne vermakingen."

En zoo ontstaat het groote tegendeel van een Schepping, en de toorn van God op aarde volvoerd door de booze geesten en door de menschen, hun dienaars, gezien door den Profeet Jeremia: „Want mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen en zij zijn niet verstandig; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet. (En merkt nu op de omgekeerde schepping) . Ik zag het land aan, en zie, het was woest en ledig; ook naar den hemel, en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan, en zie, zij beefden, en alle heuvelen schuddeden. Ik zag, en zie, daar was geen mensch, en alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag, en zie, het vruchtbare land was een woestijn, en alle zijne steden waren afgebroken, vanwege den Heere, vanwege de hittigheid Zijns toorns."

En zoo ten slotte, gelijk de kinderen waren de vreugde en de eer van de goddelijke Man en Vrouw van vroeger, zijn de kinderen het verdriet en de oneer van de duivelsche Man en Vrouw van heden, en gelijk de Rachel van Bethlehem weent over hare kinderen en weigert zich te laten troosten omdat ze niet zijn, weent de Rachel van Engeland over hare kinderen, en weigert zich te laten troosten — omdat ze zijn. .

Welnu, wie gij zijn moogt, en hoe klem uwe kracht, en welk soort van schepsel gij moogt wezen, — man, vrouw of kind, — gij kunt, overeenkomstig het onderscheid der jaren die gij be-

Sluiten