Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reikt hebt, eiken dag iets van dit Goddelijke werk doen, of iets van dit Duivelsche werk vernietigen

7 fljt gij een slaaf' ^dwongen voor uw

dagehjksch brood te arbeiden in het een of andere verfoeilijke en moorddadige bedrijf, _ zooala bijvoorbeeld ijzer smeden of buskruit maken — dan kunt ge het vaste besluit nemen uzehten en uwe kinderen na u, te bevrijden van de ketenen dier hel van de heerschappij harer slavenmeesters, of te sterven. Dat is Vaderlandsliefde; en waarachtig verlangen naar Vrijheid. Welke Egyptische slavernij, denkt gij, was ooit zoo wreed als een hedendaagsche ijzersmederij, met haar stoomhamers? Welke Egyptische eeredienst van het knoflook en den krokodil was ooit zoo verfoeilijk als de hedendaagsche eeredienst van het geld' ( Of ook, indien gij een slaaf van de samenleving zijt en moet doen wat de buren u bevelen, — dan kunt gij besluiten met al wat er nog aan menschelijke energie in u is, dat gij inderdaad een paar dingen zult doen naar Gods wijze, in plaats

TV/™?.1" de wij'ze van uw buurman. Laat dit slechts bij u vaststaan als iets dat gedaan moet worden: een paar dingen — de kleeding bijvoorbeeld — naar Gods smaak (en ik kan u zeggen, dat Hij zeer waarschijnlijk er een heeft, even goed als elke modiste die gij kent) ; of het middageten naar Gods smaak, m plaats van naar Russischen smaak; of het avond-eten of een buitenpartij met nu en dan een paar gasten van Gods uitnoodiging gemengd onder het meer respectabele gezelschap Pf?POs, ik schreef onlangs een brief aan een van mijn vriendinnen die nogal vaak diners geeft welke misschien nuttig voor anderen kan zijn ■ hij kwam hoofdzakelijk neer op het volgende' hoewel ik er een weinig aan heb toegevoegd en veranderd om hem meer algemeen te maken •

Sluiten