Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En aangedaan hebbende het borstwapen der Gerechtigheid."

Dat beteekent, dat er in uw hart geen partijdigheid mag zijn, door toorn of medelijden, — maar dat gij alleen rechtvaardig moet dooden en alleen rechtvaardig in leven houden.

„En de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid des Evangeliums des Vredes."

Dat beteekent, dat waar uw voet rust, gaat of binnenkomt, vrede zal zijn; en waar gij slechts het stof er van op den drempel kunt afschudden, droefheid.

„Bovenal aangenomen hebbende het schild des Geloofs." , . .

Van trouw of gehoorzaamheid aan uw kapitem, tponende zijn wapenbeeld, een zilveren veld, een keel kruis; uw veiligheid allereerst gelegen zijnde in de gehoorzaamheid des geloofs; en alle speerworpen afschampende op een zoo goed beschermde phalanx.

„En neemt de helm der Zaligheid."

Ergens anders, de hoop der zaligheid, zijnde de bescherming van uw intellect tegen lage en droeve gedachten, gelijk het schild des geloofs is de bescherming van uw hart tegen brandende en verterende hartstochten.

„En het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods woord."

Dat zij uw oorlogswapen, — uw kracht tot handelen, hetzij met zwaard of ploeg; overeenkomstig de woorden van Johannes tot de jonge krijgslieden van Christus: „Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u." Het Woord „door hetwelk de hemelen van over lang geweest zijn", dat ééns slechts Adem was en in den mensch Vleesch werd, „het opwekkende door den geest" tot het leven dat is

Sluiten