Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat komen zal; en het in staat stellende tot al de werken, die nobel volbracht zijn door de levenden en die de dooden volgen.

En nu, eindigt uw Misgebed en eet uw Kerstgebak, en drinkt uw Kerstwijn met een dankbaar hart; en begrijpt dat, indien het Avondmaal heilig is, dat u den dood des Heeren kenbaar maakt, het middagmaal ook heilig is, dat u Zijn leven kenbaar maakt; en indien gij het te allen tijde verkeerd acht naar het wiegje van uw eigen baby te gaan als gij dronken zijt, toont dan uw vreugde bij Christus' wieg ook niet op die wijze, maar eet uw spijze en zingt uw lied in reine blijdschap en eenvoud des harten; en omgordt uwe lendenen met waarheid, opdat gij in het komende jaar zulk werk moogt doen, dat Christus prijzen kan, hetzij Hij u roepe tot het oordeel uit de levenden of uit de dooden; zoodat nooit meer onder uwe Kerstliederen zal ontbreken het meest blijde:

Zingt den Heere een nieuw lied: Zingt den Heere, gij gansche aarde. (Zegt onder de heidenen: De Heere regeert; Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen

worden.

Dat de hemelen zich verblijden,

En de aarde zich verheuge;

Dat de zee bruise met hare volheid.

Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is,

Dat dan alle de boomen des wouds juichen

Voor het aangezicht des Heeren:

Want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten: Hij zal de wereld richten met Gerechtigheid, En de volken met'Zijne Waarheid.

Sluiten