Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodzakelijk voor mij bij elke zedelijke handeling als de wet der zwaartekracht bij het springen. En mijn oefening in Geloof was spoedig voltooid: er werd mij nooit iets beloofd dat niet gegeven werd; nooit met iets gedreigd dat niet volvoerd werd; en nooit iets verteld datmiet waar was.

Vrede, gehoorzaamheid, geloof; deze drie als de voornaamste goede dingen; daarbij de gewoonte van gespannen aandacht met oogen en geest beide

— waarover ik op 't oogenblik niet verder wil uitweiden; het is de voornaamste practische eigenschap van mijn leven, die Mazzini, een jaar of twee vóór zijn dood, van mij deed getuigen in een gesprek dat mij authentiek is meegedeeld — dat ik „de meest analytische geest van Europa" bezat. Een opinie waarmee ik, voor zoover ik met Europa bekend ben, geheel geneigd ben, in te stemmen.

Ten laatste een uiterste volmaking in smaak en alle andere, lichamelijke zintuigen, mij gegeven door de volstrekte onthouding van gebak, wijn, suikergoed, of, behalve onder zorgvuldigste beperking, van vruchten; en door de fijne bereiding van alle voedsel dat ik kreeg. Deze acht ik te zijn de voornaamste zegeningen van mijn kindsheid;

— laat mij nu vervolgens de gelijkelijk heerschende rampen optellen.

Ten eerste had ik niets om lief te hebben.

Mijn ouders waren — tot op zekere hoogte — zichtbare natuurmachten voor mij, niet méér geliefd dan de zon of de maan. Alleen zou het mij gehinderd en verbijsterd hebben als een van hen ware uitgedoofd (hoezeer thans, nu beiden verduisterd zijn!). Nog minder had ik God lief; niet dat ik met Hem twistte of bang voor Hem was, maar eenvoudig omdat ik datgene, wat de menschen Zijn dienst noemden, onaangenaam vond, en

Sluiten