Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen, zij voelden nooit wat waarachtig genot beteekende."

Tot zoover heb ik u nog niets nieuws gegeven, of zelfs niet iets opgefrischt ouds. Dit alles hebben wij van de jonge Lady honderd malen reeds gehoord. Maar na dit komt iets dat door de meeste mijner lezers, vermoed ik, niet verwacht zal worden. Want de methode van alle letterkundigen, die het publiek van voedsel voorzien, is tot dusver geweest: uit hun schrijver al die stukken te pikken, die zij meenden, dat waarschijnlijk aan Demos aangenaam zouden zijn, en alles van verdachten smaak uit zijn schotel hazepeper verwijderd te houden.

Overeenkomstig dit populaire beginsel van natuurkeus vallen de geschiedschrijvers van Lady Jane's leven, dit eerste begin van de scène te Brodegate zoo allerliefst en aanvallig en deugdzaam en zedelijk en hertogelijk en voornaam vindend, — zonder dat er de geringste aanduiding in is van eenig beginsel, waartegen iemand zich mogelijk zou kunnen verzetten, — er op aan als op een edelsteen zonder barsten; en hem zuiverend van alle verwerpelijke matrijs met een kiesche handigheid, stellen ze hem tentoon — van het ééne in het andere étui van fluweelen welsprekendheid overgebracht — in den winkel op den hoek — firma Londen en Ryder, Bondstreet in Vanitv Fair. '

Maar als oud mineraloog houd ik er van mijn edelsteenen in de rots te zien, en neem altoos het grootste stuk mee, dat ik los kan breken met den zwaarsten hamer. Derhalve verzoek ik u ook waarde lezer, het volgende stukje van Ascham's verhaal te lezen:

Sluiten