Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wil in dezen brief niet treden in eenige uitlegging van de bewoordingen van deze geloofsbelijdenis en deze gelofte, noch van de gronden die velen, wier hulp ik oprecht wensch, misschien zullen doen aarzelen om haar te onderteekenen. Verdere omschrijvingen van hare beteekenis zullen gegeven worden al naar de gelegenheid zich voordoet; ook zal ik nooit iemand vragen haar te onderteekenen, van wien ik niet weet dat hij in staat is haar te begrijpen en na te komen in den zin, waarin ze bedoeld is. Ik wil direct overgaan tot het meer duidelijk uiteenzetten van die wetten ') van het St. George-Gilde, waarop zij betrekking heeft, en die ten minste in hare kracht gekend^ moeten worden vóór men er trouw aan kan zweren.

Het doel van de Vereeniging, gelijk telkens eii telkens gezegd is, is land in Engeland te koopen en daar zooveel Engelsche mannen en vrouwen en kinderen, als het land, dat wij bezitten, met gemak kan onderhouden, op te leiden tot een zoo gezond en beschaafd mogelijk leven; voor hen en hunne nakomelingen een nationalen Voorraad van steeds toenemenden rijkdom te vestigen, en de regeering der menschen en het beheer der eigendommen te regelen naar wetten die voor allen rechtvaardig zullen zijn en zeker in haar onschendbare grondvesting op Gods Wet.

„Land koopen", herhaal ik, — of er om vragen, maar in geen geval het stelen of rooven, zooals, naar ik bemerk, de tegenwoordige grondeigenaren voor 't meerendeel al te zeer geneigd zijn te doen wanneer ze maar een stukje weg of gemeenen

*) Het grootste deel der wetten zullen oude Engelschen zijn, en de rest Florentijnsche of Romeinsche. Geen andere zullen ingesteld worden dan die reeds van kracht zijn geweest bij groote volken.

Sluiten