Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond ongemerkt kunnen kapen. Zijn ze dan heelemaal gek; en denken ze dat het monster Proletariaat, dat eiken dag in kracht en kennis toeneemt, nog veel langer hunne muren zal laten staan op die oneerlijke voorwaarden ? Twijfelachtig genoeg is het dat ze zullen blijven staan, op eenige voorwaarde zelfs.

Maar onze St. George muren zullen steviger gegrondvest zijn, op deze wijze. De pachten van onze gronden — hoewel ze van de pachters even stipt opgeëischt zullen worden als die van andere landgoederen — zullen van gewone pachten verschillen allereerst hierin, -dat zij verlaagd in plaats van verhoogd worden fn evenredigheid met elke cultuurverbetering door den pachter aangebracht; ten tweede hierin, dat ze geheel en al gebruikt zullen worden in het voordeel van de pachters zeiven of voor een betere bebouwing der gronden, terwijl door de landheeren nooit eenig geld zal worden aangenomen tenzij ze het door hun eigen persoonlijken arbeid verdienen.

In het voordeel der pachters, zeg ik; maar volstrekt niet altijd in een voordeel, dat zij onmiddellijk gewaar worden. De pachten van een bepaalden boer zullen zelden tot hem terugkeeren in den vorm van arbeid op zijn eigen velden, of gestoken worden in ondernemingen die zijn belang bevorderen. De pacht van een rijk landgoed in het eene graafschap van Engeland kan wellicht gebruikt worden op een arm landgoed in een ander graafschap, of voor den aankoop van woesten grond ergens, waarop jarenlange arbeid aangewend moet worden vóórdat het eenig voordeel kan opleveren, of voor mineralen of Grieksche vazen voor de gemeenteschool. Daarom zullen de pachters zich niet practiseh te bemoeien hebben met de aanwending der betaalde pachten; zij zullen alleen langzamerhand

II

Mensch en Maatschappij 6

Sluiten