Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bijeen krijgen, handvol bij handvol verzameld, veld bij veld gevoegd, en grenspalen gezet, die niemand later zal durven verplaatsen. En over die velden van ons zullen de winden des Hemels zuiver zijn, en op die velden zal de arbeid des menschen gedaan worden in eer en getrouwheid.

Tot dusver heb 'ik meestal in die vage belofte gesproken, niet omdat mijn eigen plannen onbestemd, waren, maar omdat ik wist dat ze slechts bespot zouden worden, totdat het denkbeeld gedurende eenige jaren achtereen onder de aandacht van het publiek was geweest, en totdat ik de verloochening zijner beginselen in hun abstracte stelling lang genoeg openlijk had uitgedaagd om aan te toonen dat zij onoverwinnelijk zijn. Van deze abstracte beginselen heb ik in den vijftienden, zestienden, twintigsten, s twee-en-twintigsten en drie-en-twintigsten brief in „Time and Tide" alles gezegd wat noodig was; in de jaren die, sedert ze geschreven werden, zijn voorbijgegaan, zijn de „moeilijkheden" in het zeventiende hoofdstuk vermeld, onder mijn voortdurende aandacht geweest; en het is nu tijd te spreken van de wijze, waarop ik ze denk te bestrijden.

Laat ons dan beginnen met het zedelijke verschil tusschen een nationale schuld en een nationalen voorraad goed te begrijpen.

Een nationale schuld, gelijk elke andere, kan men zich op een eerlijke manier op den hals halen in geval van nood, en eerlijk afbetalen op behoorlijken tijd. Maar indien een mensch zich behoort te schamen om te leenen, veel meer nog moest dan een volk dat doen: en indien een vader het zijn eer rekent zijn kinderen te onderhouden, en zich zou schamen van hen te leenen, en met zijnen zegen zijn schuldbekentenis aan zijn klein-kinderen ter betaling na te laten, veel meer moest dan

Sluiten