Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen, die vijftien per,cent van hun inkomens uitgeven aan drank en tabak, door die uitgaaf wel hun naasten onrecht aandoen.

Het kan toch zeker niet zijn het verschil in graad van verfijning tusschen moutdrank en champagne, dat de oorzaak is van Mr. Greg's overtuiging, dat er moreele schuld en economische dwaling aanwezig is in het laatste geval, maar geen in het eerste; als dat alles is, kan ik hem uit de moeilijkheid helpen door de gevallen in meer gelijken vorm te stellen. Een geestelijke schrijft mij in groote verslagenheid van geest, omdat de gezonde arbeiders, die des winters bij hem komen bedelen, des zomers portwijn uit emmers drinken. Natuurlijk zal Mr. Greg's logisch verstand terstond erkennen (als een consequentie van zijn eigen zeer juist argumentum ad hominem op bladz. 617), dat het verbruik van portwijn uit emmers in 't algemeen evenzeer een weldaad voor de maatschappij is als het verbruik van champagne uit flesschen; en toch, eigenaardig genoeg, ben ik er zeker van, dat hij mijn vraag: „Waar krijgt de drinker de middelen voor zijn drinken vandaan?" gepaster zal vinden in het geval van de opslorpers van port dan in dat van de opslorpers van champagne. En ofschoon Mr. Greg voortgaat op te merken — met die trotsche verachting voor de inspraken van natuur en Christendom, die alle radicale economisten wel moeten voelen dat „terwijl de natuurlijke mensch en de Christen zouden willen, dat de Champagnedrinker afzag van zijn flesch en de waarde er van zou geven aan den hongerigen stakker naast hem, de radicale economist zulk een gedrag zou veroordeelen als zeer bepaald misdadig en verderfelijk" — zou hij nauwelijks, denk ik, deze /gevolgtrekkingen van den onnatuurlijken mensch en Anti-

Sluiten