Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land zoowel als in Amerika er ook op nahouden; alleen zijn zij van gevoelen dat de tijd, hoe kort ook, dien de rijke heer neemt om zijn bezit op zijn manier onder hen te, verdeelen, feitelijk verkwist is; en zelfs erger dan dat, omdat de methoden, die de rijke heer wellicht zal volgen voor de vermindering van zijn fortuin, naar alle waarschijnlijkheid niet bevorderlijk zullen wezen voor de verheffing van zijn karakter. Het blijkt dus op moreele zoowel als economische gronden wenschelijk dat de verdeeling terstond zonder omhaal ten uitvoer gebracht wordt; en het eenige punt in de beschouwing van den Gemeenteraad, dat nog voor discussie open blijft, is tot welken graad van kleinheid zij het raadzaam zouden achten de daarop volgende onder-verdeeling voort te zetten.

Ik veronderstel evenwel niet, dat dit de gevolgtrekking is die Mr. Greg wenscht, dat het algemeen Anti-Christelijk publiek zou aannemen; en mag ik hem in dat geval — daar ik in het laatste nummer van de „Contemporary" zie dat hij het Christelijk leven practisch onmogelijk acht" — een onderzoek aanbevelen van de zeden en gewoonten van het Vóór-Christelijke leven? Want ik kan hem verzekeren, dat dit belangrijke onderwerp, waarvan hij zelf slechts onvolkomen één kant heeft onderzocht, grondig was onderzocht van alle kanten ten minste zevenhonderd jaar vóór Christus; en van dien dag af tot op heden zijn alle mannen van verstand, oordeel en gevoel van dezelfde meening geweest over de vraagstukken van economie en liefdadigheid, bij alle volken onder de zon. Het doet, er niet toe, of Mr. Greg de ervaring van Boeotië, Lombardije of Yorkshire kiest, of wel bestudeert de verhouding van eiken dag tot zijn arbeid onder Hesiodus, Virgilius of Sydney Smith. Maar het is wenschelijk, dat hij zich op de

U Mensch en Maatschappij 7

Sluiten