Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogte stelt met de meeningen van sommige van deze menschen, evengoed als met die van den Gemeenteraad van New-York, want, ofschoon het een man van superieure schranderheid vergeven kan worden als hij denkt, met de vrienden van Job, dat de Wijsheid met hem zal sterven, — kan het toch slechts zijn door veronachtzaming van al de tegenwoordige gelegenheden voor algemeene ontwikkeling, wanneer hij bepaaldelijk blijft verkeeren onder den indruk, dat zij met hem geboren werd.

Het kan misschien goed zijn, dat ik tot besluit in 't kort meedeel de oorzaken en voorwaarden van de economische crisis van tegenwoordig, die het onderwerp van het debat is geweest tusschen Mr. Goldwin Smith en Mr. Greg.

Niemand werd ooit aanzienlijk rijk, of kan dat worden, enkel door arbeid^ en zuinigheid. Alle groote fortuinen (geheime schatten onder den grond en dobbelspel buiten beschouwing latend) zijn gegrond op inbezitneming van land, of op woeker, of "op belasting van arbeid. De grondbezitter, geldschieter en kapitalist-werkgever verzamelen voor zich, hetzij openlijk of in 't geheim, een hoeveelheid van de bestaansmiddelen, die andere menschen met den arbeid hunner handen voortbrengen. De uitwerking van deze toeëigening op de levensomstandigheden van den pachter, leener en werkman is het eerste punt dat bestudeerd moet worden; — de gevolgen dus van de wijze waarop de grondbezitter, woekeraar of werkmeester zijn beurs vult.

Ten tweede hebben wij na te gaan de uitwerking van de wijze waarop hij zijn beurs ledigt. Hij verteert zelf niet al de bestaansmiddelen, die hij verzamelt en kan dat ookniet. Hij geeft ze aan andere menschen, die hij te zijnen behoeve ge-

Sluiten