Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruikt, — aan hen die den champagne doen groeien, aan jockeys, knechten, juweliers, bouwers, schilders, muzikanten, en dergelijken. De afwending van den arbeid dezer menschen van de voortbrenging van voedsel naar de voortbrenging van weelde-artikelen is zeer dikwijls, en tegenwoordig in hooge mate, een oorzaak van hongersnood. Maar wanneer de weelde-goederen voortgebracht zijn, wordt het een geheel afzonderlijke vraag, wie ze hébben zal, en of de grondbezitter en de kapitalist zich geheel en al het alleenbezit van de muziek, de schilderijen, de architectuur, de hand- en spandiensten en den fonkelenden champagne van de geheele wereld zullen verzekeren.

En het wordt in deze dagen langzamerhand duidelijk aan de pachters, leeners en werklieden dat — in plaats van deze groote sommen in de handen van de grondbezitters, geldschieters en werkgevers te betalen, opdat die de muziek, schilderijen etc. kunnen koopen — zij beter deden .wat muziek en schilderijen voor zichzelven te koopen! Dat bijvoorbeeld in plaats van den kapitalist, die driehonderd pond betaalt voor een levensgroot portret van zichzelf, de vereenigde arbeiders liever zeiven de driehonderd pond moesten betalen in de handen vah een bekwaam artiest, voor een schilderij op de verouderde manier van Lionardo of Raphaël over een of ander onderwerp dat voor hen van meer godsdienstig of historisch belang is, en het ergens plaatsen waar ze het altoos zien kunnen. En opnieuw, in plaats van driehonderd pond aan den verplichtenden landheer te betalen, opdat deze er een loge in de opera mee kan koopen, vanwaar hij de verfijningen van muziek en dans kan bestudeeren, — beginnen de pachters te denken dat ze evengoed een deel van hunne pachten voor zich kunnen houden en daarmee een rondtrekkenden

Sluiten