Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontmoet, van wien het moeilijk schijnt vast te stellen of hij een schurk is of niet, blijft dan uit zijn weg totdat ge het weet. Met hen van wie ge weetdat ze eerlijk en onschuldig zijn, en wier voornaamste doel is te trachten de menschheid te dienen en hun God te eeren, moet gij u nederig en, liefdevol verbinden i en met geen anderen.

„Gij wilt uzelf niet opstellen als beter dan andere menschen? Gij durft niet hard over uw medemenschen oordeelen?" i

Ik zeg u ook niet ze te beoordeelen. Ik zeg u alleen niet met ze te eten en niet met ze te doen te hebben. Dat zij het genoegen van uw gezelschap missen, of het voordeel van uw klandizie, is geen vernietigende straf voor hen. Zij staan of vallen voor hun eigen Meester; maar voor uw Meester Christus moet gij staan met uw beste kracht; en alleen op deze wijze, al moge dit u eigengerechtigd toeschijnen, kunt gij Hem voor de menschen belijden. Waarom denkt gij dat dat donderend woord van Hem: „Wie mij verloochenen zal voor de menschen, dien zal ik ook verloochenen voor de Engelen" als een dreigement is uitgesproken tegen uwe verloochening van Hem, als het niet was, omdat gij zeker zijt voortdurend verleid te worden tot zulk een verloochening?

Hoe dan, let wel, wordt gij in deze moderne tijden zoo in die verzoeking gebracht? Is de verzoeking naar het schijnt niet eerder Hem te belijden? Is het moeilijk of schandelijk naar de kerk te gaan? — zou het niet méér moed vereischen er weg te blijven? Is het moeilijk of schandelijk des Zondags uw winkel in het East-End te sluiten, — of uw rit des Zondags in het Park in het WestEnd op te geven? Is het gevaarlijk godsdienstoefeningen thuis te houden, of onteerend om gezien te worden met een kruis op uw Gebedenboek? Geen

Sluiten