Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van deze wijzen of uiterlijke vormen van belijdenis zal een verontwaardigingskreet van de wereld tegen u doen losbreken. Gij zult integendeel een goed woord van haar hooren voor al deze dingen. Maar verklaart eens dat gij waarheid wilt spreken — en doet dat een uur lang, dat gij u van weelde wilj onthouden en doet dat één dag, dat gij, Gods wet gehoorzamende, beslist gemeenschap met de ongehoorzamen wilt weigeren — en weest voor hen „niet thuis" een week lang: en hoort dan eens wat de dienaren der Hooge Priesters tegen u zullen zeggen.

En let wel, het is veel meer uit liefde voor hen dan uit plicht tegenover anderen dat van u geeischt wordt dit te doen. Want minstens de helft van deze Kaj af as-dienaren zondigen uit pure onwetendheid, versterkt door gewoonte. Het essentieele verschil in zaken, bijvoorbeeld, tusschen een man van eer en een schurk is, dat de eerste tracht zijn klant zoo veel voor zijn geld te geven als hij kan, en de tweede zoo weinig te geven als hij kan ; maar hoevelen niet doen tegenwoordig zaken, die trachten hunne goederen zoo duur mogelijk te verkoopen, deze poging beschouwende als de eigen ziel en het levensbeginsel van zaken! Door nu eenvoudig aan deze onwetende menschen te verklaren, dat zij schurken zijn, of ze het weten of niet; en dat in het tegenwoordige tijdperk van verlichting dames en heeren niet alleen moeten kunnen spellen en dansen, maar ook het verschil moeten weten tusschen: hun naasten te bedriegen en hen te dienen; en dat, gelijk het over het geheel bezwaarlijk is in de hoogere kringen der maatschappij menschen te ontvangen, die zich niet in zuivere taal kunnen uitdrukken, het nog veel bezwaarlijker is diegenen te ontvangen, die niet weten hoe zich eerlijk te gedragen, — enkel door

Sluiten