Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drogen steenen rrnmr te bouwen, liever dan deze statuten voor het St. George Gilde te schrijven; maar de statuten zijn noodig en moeten door mij geschreven worden, wijl er niémand anders is om ze te schrijven.

Ieder dus mag Gezel van St. George zijn, die eerlijk doet wat hij kan om zich nuttig te maken en zijn eigen brood met eigen arbeid te verdienen; en enkele vormen van intellectueel of artistiek werk, die onvereenigbaar zijn met anderen handenarbeid (zooals het werk van een musicus) worden door de Vereeniging goedgevonden, mits het waarlijk ondernomen wordt voor aller welzijn en hulp, en de inteilectueele werker geen hooger loon vraagt dan eenig ander bekwaam werkman. Een geleerde kan over 't algemeen leven van minder voedsel dan een ploegknecht en er is geen enkele verklaarbare reden, waarom hij méér zou krijgen. En als hij een valsch geleerde is of een slecht schilder of vioolspeler, dan bestaat er een eindelooze reden, waarom hij minder zou krijgen. Mijn lezers mogen verbaasd zijn geweest over de dringende en ernstige verklaring die ik in den eersten van deze brieven (Januari 1871) uitsprak, als zijnde een leidend beginsel, namelijk dat menschen niet van kunst kunnen leven. Maar ik sprak haastiglijk, omdat de poging om zoo te leven behoort tot de ergst mogelijke wegen die ze kunnen inslaan tot onrechtmatig bedelen. Er worden in elke generatie enkele, maar zeer enkele, menschen geboren, wier woorden waard zijn gehoord te worden, wier kunst waard is gezien te worden. Deze enkele geborenen zullen ondanks u prediken, zingen, of schilderen; zij zullen eerder als sprinkhanen willen omkomen dan met zingen ophouden; en zelfs als gij niet verkiest te luisteren, is het liefdadig hun eenige kruimels toe te werpen om hen in 't

H

Mensch en Maatschappij S

Sluiten