Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat, in oude dagen, men de ziel placht te noemen.

Te dien einde zullen wij, als we in aantal toenemen, zoodanige kerken en scholen oprichten, die 't best het religieus voelen kunnen leiden, en de liefde voor gezonde leering en wijze kunst verbreiden. En toen ik mij het eerst aan 't werk zette om het Gilde te vormen, werd ik daartoe voornamelijk bewogen door de bewustheid dat de harmonieuze verbinding van artistieke gevoeligheid met wetenschappelijk vermogen, die me in staat stelde tegelijk Giotto lief te "hebben en van Galileo te leeren, mij zeldzame voordeelen verleende voor een werk als dit. Meer in 't bijzonder nog stelt de gang van studie, waardoor ik — na* opgeleid te zijn in de gestrengste scholen van Protestantsche godgeleerdheid — bekend'werd met de mythologie van Griekenland en de legenden van Rome in hun meest levendige heerschappij over de geloovige geesten van beide volken, mij nu in staat om met vrijheid en eerbied aan te nemen de medewerking van een wij deren kring van personen, die over godsdienstige onderwerpen verschillende beschouwingen hebben, dan eenig ander geleerde, dien ik ken op den huidigen dag in Engeland, met eenige zekerheid zou durven hopen te vereenigen tot een gemeenschappelijken plicht en in onbetwistbare beginselen van geloof.

Ik ben bezig het plan en de elementaire beginselen van deze algemeene opvoeding voor te bereiden en te kiezen, zooals ik dat 't best zal kunnen. In 't bijzonder ben ik aan 't schrijven gegaan van drie leerboeken — over aardkunde, plantkunde en dierkunde — die niets anders zullen bevatten dan onbetwistbare feiten in deze drie takken van dienstig menschelijke kennis, en die, als ik nog wat langer leef, zooveel feiten zullen omvatten als een gewone schooljongen of schoolmeisje noodig heeft

Sluiten