Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoover mij betreft, een wonderbare schikking van het Lot; maar het resultaat is, dat ik ten slotte een instinct voor onpartijdige en eerbiedige beoordeeling heb verkregen, dat mij gestrengelijk bekwaam maakt voor dit laatste werk, waartoe ik, zoo tot eenig ding, was aangewezen.

En om het goed te doen, en voor alle toekomstig werk van dezelfde soort dat door anderen voor de Vereeniging moet gedaan worden, is het volstrekt noodig dat degeen, wien het opgedragen is, door de Gezellen onvoorwaardelijk worde vertrouwd en nauwlettend gehoorzaamd in alle dingen, noodig voor de werking der Vereeniging. Hij kan zijn tijd niet verliezen in twist of overreding; hij moet ongestoord handelen, of zijn geest zal niet toereikend zijn voor zijn zwaren arbeid; en met medewerking van al de krachten der Vereeniging, of half haar krachten zullen verspild worden, en alles bedorven, door aarzeling en verzet. Zijn gezag over hen moet, in den oorlog tegen de armoede en ondeugden van den Staat, volkomen van denzelfden aard zijn als dat van een Romeinsch Dictator, in zijnen oorlog tegen de uitwendige vijanden.

Van een Romeinsch „Dictator", zeg ik, let wel; niet van een Romeinsch „Keizer". Niet het bevel van een persoonlijken wil, maar de voorschriften van een noodzakelijke wet zijn het, die de Vereeniging gehoorz'aamt; — alleen, de gehoorzaamheid moet volstrekt zijn en onvoorwaardelijk; getrouw tot het uiterste, — dat wil zeggen, vertrouwende tot het uiterste. De oefening van geloof in, en gehoorzaamheid aan enkele van onze medeschepselen is het alphabet, waardoor we leeren de hoogere gehoorzaamheid aan den hemel; en ze is niet alleen noodig voor het welslagen van elk nobel gezamenlijk handelen, maar onmisbaar voor het geluk van alle edele levende zielen.

Sluiten