Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derd pond hebben betaald voor het aanleggen van den spoorweg, hebben recht op teruggave van de honderd pond — en niet meer. Als_Ze^een_ce^ méér nemen, zijn ze woekeraars. Ze mogen vijifig pond nemen in twee jaar,- vijf-en-twmtig in vier vijf in twintig, of één in honderd. Maar de eerste-cent dien ze boven hun honderd pond nemen, hetzij vroeger of later,js woeker.

Evenzoo, wanneer we een huis bouwen en het verhuren, hebben we recht op zooveel huur als ons het loon van onzen arbeid en het bedrag van onze uitgaven zal vergoeden. Als wij, zooals m de meeste gevallen, werkende noch met onze handen, noch met ons hoofd, eenvoudig — stel £ lüUü — hebben betaald om het huis te laten bouwen, hebben we recht op de teruggave van de £ 100U m ééns als we het verkoopen, of, als we ^ verhuren, op £ 500 huur gedurende twee jaar, of £ 100 huur gedurende tien jaar, of £ 10 huur gedurende honderd jaar. Maar als we, vroeger of later, een pond meer nemen dan de duizend, zijn we woekeraars.

En zoo is het in alle andere mogelijke of denkbare gevallen; het oogenblik dat ons kapitaal wordt vermeerderd door het uit te leenex, zij het ook maar in schatting een haar breed, — die haar-. breedte vermeerdering is woeker, evengoed als het stelen van een cent niet minder d^efstaljs dan het stelen van een millioen.

^C^lcer-tS-ergér dan diefstal in zooverre als het wordt verkregen door menschen te bedriegen of in ellende te brengen; gewoonlijk door Se : en ten slotte door den woekeraar zelf te bedriegen, die gaat denken dat woeker een reeele vermefrdêrhig is en dat geld uit geld kan groeien, lerwijl daarentegen alle woeker slechts vermeerdering is voor den één door vermindering voor den ander, en elk voordeel van winstvermeerde-

Sluiten