Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(mijn waarde vriend, 't is werkelijk mijn bedoeling niet dat" de menschen het zonder ezel-wagens of pony-sjeezen zouden doen; ik was zelfs wezenlijk verrukt toen ik gisteren te Dolgelly een rijtuig met vier paarden zag, dat gemend werd door de dochter van den voerman)

„waar rijken en armen zich gelijk moeten voeden met eenvoudige spijs en goedkoopen maar krachtigen landwijn; waar de mannen nog houtsnijwerk maken en de vrouwen spinnen en weven gedurende de lange uren van den winter, en waar de menschen nog een oprechte vreugde hebben m < schilderachtige kleeding en den dagelijkschen kerkgang, en deze dingen niet verlaagd hebben v tot de vervelende misdadigers-uniform van Engelsche welvoeglijkheid. Met deze onbewuste volgelingen van Ruskin en de Gezellen van St. George sloot ik een innige vriendschap; en het zal mij, / als ik ooit de woeste afgelegen uithoeken van het Oetzthal weer bezoek,, bijna wezen of ik onder mijn eigen volk loop en naar mijn eigen tehuis - ga Inderdaad, overal waar ik de betreden paden van de toeristen verliet, en hoe verder ik ze verliet, nam de vriendelijkheid van mijn onthalers toe. Het was duidelijk dat ze mij niet enkel beschouwden als een buidel-dragend dier, maar als een groot koopvaardij-schip van een gansch andere soort; — een menschelijken geest, die van verre kwam uit een land dat, naar een van hen onderstelde, „aan Spanje" behoorde, en beladen met allerlei nieuwe kennis en vreemde denkbeelden, waarvan ze graag het hunne wilden hebben. En tegen het einde van het middagmaal of avond-eten kwam de vriendelijke gastvrouw naast mij zitten hopende dat ik een „gelukkigen maaltijd had gehad en na uit beleefdheid even uit mijn glas

Sluiten