Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedronken te hebben, deed ze me allerlei heerlijke en eenvoudige vragen over mijzelf, mijn familie en mijn land. Of de landheer kwam soms — helaas al bij het begin van een maaltijd — en blies uit een reusachtigen pijpekop, wonderlijk beschilderd met de Kruisiging of de Madonna, wolken, die allerminst een wierookgeur verspreidden. Maar de bedoeling om mij te eeren en genoe-' gen te verschaffen was niet minder duidelijk."

Met de prettige dagen die mijn vriend sleet tusschen deze wijze en gelukkige menschen, wil ik aanstonds vergelijken den zeer onaangenamen dag, dien ik zelf doorbracht, op reis naar Barmouth, tusschen onwijze en ongelukkige menschen, en waarbij één ding voorviel van gewichtige beteekenis. Ik was vroeg in den morgen van Brantwop& gereden naar het dal van de Crake, en nam eerst den trein bij het station Ulverston, mij nestelend in een hoek van de coupé aan den kant van de zee om beter het gezicht daarop te hebben. In den anderen hoek zat een achtenswaardig, dom uitziend heer van middelbaren leeftijd, zijn courant lezend.

Ik had mijn Coniston-meer verlaten in een vrij sterke kabbeling onder een zuidenwind, zwaar van regen; maar het getij lag effen en stil langs den zandigen oever; droefgeestig in volkomen afwezigheid van beweging, eb noch vloed te onderscheiden ; hier en daar tusschen de zandbanken gaf een kleine rimpeling van het schijnbaar stilstaand water verspreide banen van den rivierstroom aan.

Te Grange stapten twee jonge fatten, luid sprekende, in de coupé en wierpen zich op de kussens tegenover mij. De één had een dunnen stok, waarmee hij in een soort van St. Vitusdans — deels

Sluiten