Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn veroordeeling van de fout in kwestie; maar het is niet bij hem opgekomen, noch bij eenig ander schrijver, dien ik over deze zaken ken, eens te overdenken of wij niet mogelijk lijden aan overdestructie. Als gij 's morgens een gegeven hoeveelheid stoomkracht en menschelijk vernuft aanwendt om uw „Grcuphic" te produceeren, en 's middags reist van Warrington naar Chester met uw schoenen er op, — is dan het netto resultaat voortbrenging, mijn waarde redacteur? Het netto resultaat is arbeid met vermoeidheid 's morgens — luiheid met walging 's middags — en niets om te eten den volgenden dag. En meen niet dat onze vriend uit Warrington anders is d'an> een echt type van uw modernen Engelschen industrieel. Het algemeene Engelsche publiek heeft geen denkbeeld van eenig ander gebruik van kunst of nijverheid dan hij. Het blijft eeuwigdurend met zijn schoenen op zijn „Graphic" liggen. „Morgen is er een nieuwe, welk nut heeft de oude?" Ga eens na de hoeveelheid werkkracht, dié gebruikt wordt in de productie van de dagelijksche gewrochten van dè Engelsche pers! Onze eerste levensbehoefte 's morgens, — oude vodden 's avonds! Of de jaarlijksche vlijtsaanwending van den Europeeschen soldaat, van den Europeeschen zwendelaar, van den Europeeschen redenaar; — wilt gij mijN eens vertellen, waarde redacteur, wat het is dat zij produceeren? Wilt ge eens voor mij uitrekenen, hoeveel zij van hetgeen bestaat vernietigen?

Maar zelfs van al hetgeen wij voortbrengen, onder den een of anderen schijn of waan van nut voor de menschheid — hoeveel is daarvan van eenig nut voor de menschheid, waarde redacteur? Wij kunnen van onzen vriend uit Warrington ook deze les leeren. In een zeker opzicht zag ik niet zonder eerbied naar hem. Hij wist wat zijn

Sluiten