Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven" (zeggen ze) „als we, na honderd pond gespaard te hebben, er niet zonder verdere moeite honderd-en-vijf van kunnen maken?"

Heeren en dames — gij moet leven van uw honderd opgespaarde ponden; en als gij vijf meer verlangt, moet gij heengaan en werken voor vijf pond meer, juist als de man, die geen honderd pond heeft, moet werken voor de' eerste, vijf die hij krijgt.

De volgende zin, die geschreven is door een man van werkelijk economische kennis, geeft met een meer dan gewone nauwkeurigheid de algemeene fout weer: „Ik betwijfel ten zeerste of uw definitie van Woeker juist is, die hierop neerkomt, dat het zonde is geld te trekken uit het bezit van kapitaal, of op eenige andere wijze dan door onzen eigen persoonlijken arbeid. Als we deze stelling zouden volgen tot in haar logische eind-conclusie, moesten we het zuivere en eenvoudige communisme prediken, en volhouden dat eigendom diefstal is, — wat God verhoede."

Dezen briefschrijver antwoordde ik kort: „Is mijn huis alleen dan mijn eigendom als ik het verhuur, of mijn vrouw slechts dan mijn eigendom als ik haar aan ontucht prijs geef?"

Maar ik geloof dat het goed zal zijn, ofschoon ik van plan was deze maand andere dingen te behandelen, in plaats daarvan nog eens te herhalen in de bondigste en krachtigste bewoordingen die ik vinden kan, wat ik nu op zijn minst al honderd keer gezegd heb aangaande het eeüwige karakter en de heiligheid van den „Eigendom".

De „Eigendom" van een mensch, de bezitting die hem „eigen" is, — heel juist „zijn eigen" genoemd en van niemand anders volgens geen enkele aanspraak, — bestaat uit:

A, de goede dingen,

Sluiten