Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resultaat van de werking der wet: — dat wij slechts rijkdom kunnen bezitten overeenkomstig ons bevattingsvermogen, — is, dat in het moderne Europa van heden het grootste deel van zijn zoogenaamden rijkdom bestaat uit dingen die in overeenstemming zijn met het bevattingsvermogen van hoeren en hare houders, — (in het algemeene woord hoer of dochter van Babyion samenvattend zoowel de ongetrouwde als de getrouwde die zich voor geld verkocht hebben) — als horloges, pendules, tapijten, porselein en allerlei soorten van schilderijen of snuisterijen die goed zijn voor slaapkamers en boudoirs; maar dat van eenigen rijkdom waarop de hoeren en hare houders hun zinnen niet gezet hebben, Europa op 't oogenblik ganschelijk geen kennis neemt.

Wat nu het verschil in kwaliteit mag zijn tusschen den eigendom waarin eerbare en die waarin oneerbare vrouwen behagen scheppen, is — voor u, mijn practischen vriend, — een gansch en al onpeilbare vraag; maar gij kunt ten minste wel begrijpen, dat al het porselein, de pendules en de ontuchtige platen, die het voornaamste „eigendom" uitmaken van Parijs en zijn navolgsters, waarlijk hun eigendom zijn in de commercieele beteekenis van het woord, en als zoodanig beschouwd zouden worden door eiken Jood in elk faillissement; toch leenen de hoeren haar porselein of pendules niet uit op woeker, noch maken een inkomen uit haar bedgordijnen, is het wel? zoodat ge ziet dat het heel wel mogelijk is eigendom te hebben en een heel kostbare».hoeveelheid er van, zonder eenige winst uit dat kapitaal te maken.

Maar de hoeren hebben een ander soort kapitaal dat gij, mijn blinde practische vriend, geen „Eigendom" zult noemen, maar dat ik, die het gebruik van mijn oogen zoowel als van mijn handen heb,

Sluiten