Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds dertig groote en vijftig of meer kleine heb, en een stuk of twintig met gekleurde letters versierde Manuscripten, kan ik, schijnt het mij toe, de afloopende jaren van mijn aesthetisch leven op dien voet gelaten doorkomen, en zelfs een of twee boeken, — of zelfs een of twee Turners, als 't noodig is, aan mijn St. George scholen afstaan.

Het ophouden met werken voor de pers zal voor mij zeer aangenaam wezen — om niet te zeggen genezend, of zelfs al heel spoedig — noodzakelijk. Maar dat beteekent niet ophouden met werken. „Deucalion" en „Proserpina" kunnen veel beter voortgezet zonder gedrukt te worden; en als het publiek ze wenscht, kan het er voor inschrijven. In elk geval zal ik op mijn gemak voortgaan, als God het wil, met de werken die ik ondernomen heb.

Ten laatste. Mijn hoogleeraarschap te Oxford zal in mijn uitgaven daar voorzien, zoolang ik er noodig ben.

Aldus, mijn Gezellen, is uws Meesters positie in het leven, — en aldus zijn plan voor de enkele jaren die hem nog mogen resten. Gij zult, geloof ik, niet geneigd zijn geheel en al te bespotten wat ik gedaan heb, noch wat ik voornemens ben te doen ; -maar hiervan kunt gij zeker zijn, dat mijn uitgaven, hetzij ze dwaas of wijs waren, niet voortkwamen uit de moedwillige verspilzucht van een man die zijn begeerten niet kan beteugelen, maar waren de voorzichtige verdeeling, naar mijn beste weten, van den rijkdom die mij was toevertrouwd, terwijl ik nog leefde en er macht over had. Voor hetgeen door zwendelaars is opgemaakt, zijn uw moderne handelsbeginselen verantwoordelijk; voor het overige is alles, zelfs dat wat ik erkende weggegeven te hebben uit partijdige genegenheid, gegeven in werkelijke zelf-ontzegging. De volkomen voldoening van mijn eigen wenschen zou geweest

Sluiten