Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelschen is, en een voorzienige en ondoorgrondelijke reden voor hun bestaan.

Gij moogt het vreemd vinden dat een bezoek van twee dagen zulk een uitwerking op mij zou hebben, en zeggen (wat inderdaad gedeeltelijk waar zal zijn), dat ik dit bezoek eerder had moeten afleggen. Maar alles wel beschouwd geloof ik dat het precies op zijn tijd was; en gij zult gelieven te bedenken, dat tot de hoeveelheid werk en gedachte, die wij aan eenig onderwerp besteed hebben, in juiste verhouding staat de hoeveelheid, die wij in weinig tijds er verder van kunnen leeren, of de kracht waarmee nieuwe waarheden, of nieuw licht geworpen op reeds bekende waarheden, vroegere conclusies zullen wijzigen. En waar de feiten geheel betrouwbaar zijn, en het licht geworpen wordt juist daar waar men er om vraagt, kan een gesprek van één dag soms evenveel doen als een werk van een jaar.

Het ééne groote feit dat den meest duidelijken indruk op mij gemaakt heeft Hier, is de rechtgeaardheid van deze mannen voor zoover zij zien wat zij doen. Daar is geen dubbelzinnigheid van geweten, geen opzettelijk verzwijgen van hunne gedachten; ook geloof ik niet dat onder de omstandigheden die voor hen duidelijk zijn, het voor hen mogelijk is wijzer of eerlijker te handelen. Dat sommige toestanden, die hun niet duidelijk zijn, onverwacht nadeelige gevolgen kunnen geven, is geheel de fout van anderen.

Ondertusschen, mij herstellend zooals een solied schip dat doet, dat door een zware zee geslagen is, moet ik toch een paar dingen aan mijn vrienz. den te Birmingham zeggen, die ik niet zeggen kon toen ik met al mijn aandacht bezig was te luisteren en te leeren, ook niet zeggen kon uit hoffelijkheid, maar toch na overweging te zeggen had:

Sluiten