Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken om met geduld ontvangen, of in hun juiste draagkracht begrepen te worden: en dat het nu misschien noodig voor mij zal zijn, op te houden op die manier te spreken, en te trachten de men^ schen te winnen voor dezen algeheelen dienst der Liefde door te prijzen hun gedeeltelijke toewijding. Over welke verandering ik sedert eenigen tijd heb nagedacht en deze volgende brief, die, een voorbeeld van zachtheid zijnde, een uitstekenden invloed op mij heeft, — geeft, beter dan ik het zonder zijn hulp kon doen, weer wat ik onderstel de les te zijn, die ik te leeren heb.

MANCHESTER, 25 Juli 1877

„Waarde Heer,

,,Ik heb reeds lang gevoeld, dat ik u schrijven moest over „Fors Clavigera" en andere van uw latere werken. Ik aarzelde u te schrijven, maar alles wat ik gehoord heb van menschen die u liefhebben en die wijs en eerlijk genoeg zijn om door u geholpen te worden, en wat ik in de laatste jaren gedacht heb over uw boeken — en ik heb er veel over gedacht — geeft mij de overtuiging dat mijn wensch goed is en mijn aarzeling verkeerd. Want ik kan niet betwijfelen dat er niet zeer veel menschen zijn, die méér pogen door u geholpen te worden dan ik. Ik zou niet wenschen te schrijven als ik niet wist dat het grootste deel van het werk, dat gij tracht gedaan te krijgen, behoort gedaan te worden, en als ik niet zag dat vele van de middelen, die gij zegt dat gebruikt moeten worden, juiste middelen zijn. Mijn traagheid van geest, omdat ik nfet heelemaal dom ben, en mijn kwaal, omdat ik

Sluiten