Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeselt om hunne zonde, zoo zijn enkel omdat zij niet de opleiding en de hulp hadden, die u en mij van die zonde bevrijd hebben?

„Als ik soldaat was in een klein leger dat door u werd aangevoerd tegen een machtigen vijand, zou het dan niet mijn plicht zijn het u te zeggen, indien uw woorden of handelingen onzen moed verzwakten en andere mannen weerhielden zich onder uw vaan te scharen ? Ik vraag u mij in denzelfden geest u te laten vertellen van de uitwerking uwer woorden in „Fors".

„Gij weet niet, waarde Mr. Ruskin, welk een invloed ten goede gij zoudt hebben, als gij zien wildet dat u veel licht is gegeven opdat door u anderen zouden mogen zien. Gij spreekt in toorn en wanhoop, omdat zij toonen grootelijks van noode te hebben datgene wat uw hoogste plicht is hun geduldig te geven.

„Vergeef mij indien alles, wat ik geschreven heb, u slechts zwakheid schijnt.

„Ik heb het geschreven omdat ik weet, door de krachtige uitwerking van den lof dien gij mijn br^ef in „Fors" van Juli *) gaaft en van de vriendelijke woorden in uw briefje, dat op geen andere wijze ik kan hopen zooveel goed te doen als ik zou doen, indien iets van wat ik zeggen kon, u er toe zou brengen om te trachten de leider te zijn niet alleen van geheel en al goede en wijze menschen, vrij van alle menschelijke zwakheid, maar de leider, voor eiken man en elke vrouw in Engeland, van de goedheid en wijsheid die in hen zijn, in den harden strijd dien zij te strijden hebben tegen wat slecht en dwaas in hen is.

„Ik ben, waarde Mr. Ruskin, geheel oprecht de uwe ...."

'} [Deze is in de vertaling niet opgenomen.]

Sluiten