Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hamer. En dit heb ik gehouden voor een heel ernstigen plicht, en als het ooit schijnt gedaan te zijn in onliefderijke verachting, moeten mijn vrienden bedenken hoe vaak ik daarbij genoodzaakt geweest ben de geschriften te lezen van mannen wier natuurlijke domheid altijd wordt verergerd door hun vast voornemen om de belangen van Bedrog en Geweld *) te handhaven, tot zulke schrikwekkende toestanden van idiotisme, dat iets uitstaande te hebben met hen en hun gepraat voor mij precies is alsof de gansche slavende Zwitsersche bevolking van het hooge-lucht-kurort te Interlaken in eens werd losgelaten in mijn studeervertrek. Het stuk van Bastiat bijvoorbeeld, met welks ontleding ik „Fors" begon, zeven jaar geleden, — wat kunt gij daarnaast zetten van moderne handelsliteratuur, dat het evenaart in stompzinnigheid, afgezet met dom bedrog? — of dit, 't welk mij ter juister tijd door Fors gezonden is (misschien tot sluitsteen van al, wat ik behoef aan te halen van deze mannen, opdat ik zóó moge eindigen het werk van stroopoppen van idioten-zielen neer te slaan, en vrij zijn om de bevestigingen van heilige wet in te drijven). — Wat kunt gij naast dit zetten, dat het evenaart in godslastering, onder al de uitbazuiningen van de laag-voorhoofdige en lang-tongige rassen van zinnelooze mannen? —

„Als de menschheid aan dat verbod 2) gehoorzaamd had, zou het ras al lang van de oppervlakte

3) Dat is te zeggen, het „lijstwerk der Maatschappij". Het is een volkomen nauwgezet gevoel van hun kant. We zullen redeneeren zoover we kunnen, zonder iets te zeggen dat eenig gevaar in zich sluit voor den „eigendom". Maar de natuur gunt niet dat eenige groote waarheid getoond kan worden aan iemand die, hare consequenties voorziende, wenscht haar te ontkennen.

s) Het verbod van woeker.

Sluiten