Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer namen die hun niet bevallen voor die leiders gebruikt worden."

Wel, mijn waarde, ik geloof in allen ernst, dat hoe minder het hun bevalt, des te beter mijn werk gedaan is. Want gij zult bevinden, als gij er diep over nadenkt, dat de voornaamste vloek van deze ongelukkige eeuw is het universeele gebabbel van haar dwazen en de kudden die hen volgen, waardoor de rustige stemmen van de wijze mannen uit alle voorbijgegane tijden onhoorbaar worden. Dit is ten eerste het resultaat van de uitvinding der drukkunst en van het gemakkelijk vermogen en zeldzame pleizier van ij dele personen om zichzelf gedrukt te zien. In den tijd toen het een twaalfmaanden-langen zwaren arbeid kostte om één enkel deel leesbaar te maken, overdacht men nog eens een beetje het verschil tusschen het eene boek en het andere *) ; maar thans, nu niet alleen iedereen

1) [Hier kan ik niet nalaten, hoewel het niet bepaald over de drukkunst gaat, in te lasschen een eind uit Plato, door Ruskin geplaatst.in het eerste deel van de genoemde editie van „Fors", XVIL 334—335).

Socrates spreekt: „Inderdaad heb ik gehoord — maar niemand kan nu zeggen of het verhaal waar is of niet — dat nabij Naucratis in Egypte een van de oudé goden geboren werd, degeen aan wien de vogel gewijd is, dien men ibis noemt; en de naam van dezen god of half-god was Theuth. En deze half-god, zegt men, vond het eerst uit de rekenkunde, en de logica, en de meetkunde, en de sterrenkunde, en het spel, en de kunst van schrijven.

„En er was te dien dage een koning over gansch Egypte, in de groote stad die de Grieken noemden Thebe. En Theuth, gaande naar Thebe, toonde den koning al de kunsten die hij, had uitgevonden, en zeide dat men ze den Egyptenaren leeren moest. Maar de koning sprak: — „Wat is hun nut?" En Theuth vertelde hem uitvoerig 'het nut van elk, en de koning laakte sommige dingen en prees andere.

Sluiten